ปลัดมท.เข้มเมาไม่ขับ ห้ามคืนกุญแจรถให้คนดื่มเหล้า

“ปลัดมท.” ส่งหนังสือด่วนถึง “ผวจ.-นอภ.-กำนัน-ผญบ.” เข้มคนเมาไม่ขับลดตาย ชู 6 แนวคิดลดอุบัติเหตุ สั่งชัดห้ามคืนกุญแจให้คนดื่มสุราเด็ดขาด ลดจนท.ถนนสายหลักดูแลจุดตรวจในชุมชน เพิ่มชุดปฏิบัติการตรวจเข้มร้านเหล้า เมื่อวันที่ 13 เม.ย. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัด(ผวจ.) นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ทุกจังหวัด

เรื่องการเพิ่มความเข้มข้นในการหยุดยั้งผู้ดื่มสุราไม่ให้ขับยานพาหนะเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ความว่า ขอให้จังหวัด อำเภอและหน่วยงานทุกภาคส่วน ประชุม ศปถ. จังหวัด,อำเภอ เน้นย้ำมาตรการไม่ให้คนที่ดื่มสุราแล้วมาขับเข้มข้นมากขึ้น ดังนี้ 1.การกำหนดให้พื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนที่จัดงานหรือมีแหล่งท่องเที่ยว ต้องมีสถานที่จอดพักรถ รับฝากกุญแจชั่วคราว ต้องไม่คืนกุญแจให้ผู้ดื่มสุราอย่างเด็ดขาด 2.จัดชุดเจรจาหรือเคาะประตูบ้านพูดคุยทำความเข้าใจกับกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ดื่มสุราเป็นประจำแล้วแสดงอาการไม่สุภาพ ทำผิดกฎหมาย ช่วยควบคุมบุคคลในครอบครัวไม่ให้กระทำพฤติกรรมดังกล่าว 3.เปลี่ยนมาตรการอื่นๆให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ เช่น อาจลดเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจในถนนสายหลัก มาดูแลจุดตรวจในหมู่บ้าน ชุมชน หรือปรับกำลังเจ้าหน้าที่จากถนนสายหลักให้มาเป็นชุดลาดตระเวน สอดส่องเน้นตรวจหาแหล่งหรือจุดดื่มสุราในหมู่บ้าน

    Powered by Wordpress, Redesign Theme by Tioreo