travel news

น้ำตกบกกราย

น้ำตกแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งระยะ – นาสัก ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ 2 จังหวัด คือ จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง 11 ชั้น และมีน้ำไหลตลอดปี

(more…)

ตลาดโรงเกลือหรือ ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก

ตลาดโรงเกลือหรือตลาดชายแดนบ้านคลองลึก เป็นตลาดการค้าชายแดนภาคตะวันออกที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย ตั้งอยู่ใน อ. อรัญประเทศ ใกล้กับด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ-ปอยเปต จังหวัดบันเตียนเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ตลาดโรงเกลือมี 5 ตลาด (more…)

โครงการสระเก็บน้ำพระราม 9 โครงการหลวงห้วยลึก

ปัญหาน้ำท่วม เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรทางธรรมชาติ หรือสิ่งปลูกสร้าง สาธารณูปโภคต่างๆรวมถึงเศรษฐกิจ ไปพร้อมกับสายน้ำ กระทรวงการคลัง ได้ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่ระหว่างคลองระบายน้ำรังสิต 5 และคลองระบายน้ำรังสิต 6 ที่อำเภอคลองหลวง และอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 2,827 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา

(more…)

Powered by Wordpress, Redesign Theme by Tioreo